طرح های اشتراک

جهت ثبت نام و ادامه فرآیند می بایست با توجه به نوع عضویت خود یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید و سپس به صورت خودکار

به صفحه درج مشخصات فردی هدایت خواهید شد.

توجه : درحال حاضر پرداخت آنلاین راه اندازی نشده است و می بایست مبالغ عضویت خود را به شماره حساب  20100016833601 و یا شماره کارت 6221061202365757 بنام انجمن بیوانفورماتیک ایران نزد بانک پارسیان شعبه لیزینگ کد 1029 واریز نمایید و تصویر رسید واریزی خود را در صفحه ثبت نام آپلود نمایید.

با تشکر

جهت ادامه فرآیند ثبت نام و استفاده از امکانات سایت می بایست با توجه به نوع عضویت خود یکی از پلن های زیر را اینتخاب نمایید.