جهت ثبت نام و ادامه فرآیند می بایست با توجه به نوع عضویت خود یکی از پلن های زیر را اینتخاب نمایید و سپس به صورت خودکار

به صفحه درج مشخصات فردی هدایت خواهید شد.

توجه : درحال حاضر پرداخت آنلاین راه اندازی نشده است و می بایست مبالغ عضویت خود را به شماره حساب  ۲۰۱۰۰۰۱۶۸۳۳۶۰۱ و یا شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۲۳۶۵۷۵۷ بنام انجمن بیوانفورماتیک ایران نزد بانک پارسیان شعبه لیزینگ کد ۱۰۲۹ واریز نمایید و تصویر رسید واریزی خود را در صفحه ثبت نام آپلود نمایید.

با تشکر

عضویت حقیقی (دانشجویی)
20 هزار تومان
حق عضویت دانشجویی (سالانه)
عضویت حقیقی ( غیر دانشجویی)
40 هزار تومان
حق عضویت غیر دانشجویی (سالانه)
حق عضویت حقوقی - موسساتی
500 هزار تومان
حق عضویت حقوقی و موسسات