بیانیه انجمن بیوانفورماتیک در دفاع از بازگشت دکتر شریفی زارچی به دانشگاه شریف

تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران

یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران

لیست سخنرانان کلیدی در دهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران