بیانیه انجمن بیوانفورماتیک در دفاع از بازگشت دکتر شریفی زارچی به دانشگاه شریف