انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- نشانی و تلفن ما
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی کامل پستی:
 تهران - میدان انقلاب-خیابان قدس-دانشگاه تهران-مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک-طبقه سوم-صندوق پستی 1365-13145 - کدپستی: 1417614335

تلفکس:02182883431

وبگاه: http://ibis.org.ir
 پست الکترونیک: info@ibis.org.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.85.36.fa
برگشت به اصل مطلب