انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- ساختار پایگاه
اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین انجمن بیوانفورماتیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 
اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین انجمن بیوانفورماتیک ایران
 
پس از بر گزاری باشکوه انتخابات در مجمع عمومی به تاریخ 1397/02/22 با حضور اعضای پیوسته، انجمن بیوانفورماتیک ایران مفتخر است اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین  خود را معرفی کند:
 
 
تصویر نام نام خانوادگی سمت آدرس پست الکترونیک
دکتر مهدی صادقی رئیس sadeghi@nigeb.ac.ir
دکنر کاوه کاوسی نایب رئیس kkavousi@ut.ac.ir
دکتر سجاد قرقانی خزانه دار s.gharaghani@ut.ac.ir
دکتر یزدان عسگری عضو yasgari@tums.ac.ir
دکتر شهریار عرب  
عضو
sh.arab@modares.ac.ir
دکتر جواد ظهیری  

عضو علی البدل
zahiri@modares.ac.ir
دکتر چنگیز اصلاح چی  
 
عضو علی البدل
ch-eslahchi@sbu.ac.ir
دکتر محمد حسین کریمی جعفری  


بازرس
mhkarimimjafari@ut.ac.ir
مهندس زهرا دژم  
 
بازرس علی البدل
dezham_z@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.58.197.fa
برگشت به اصل مطلب