انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- هیات موسس
هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
1

بهرام گلیایی
بیوفیزیک
استاد
2
الهه الهی
زیست شناسی
دانشیار
3
هایده اهرابیان
ریاضیات
دانشیار
4
مسعود محمودی
فارماکولوژی
استاد
5
حمید پزشک
آمار
دانشیار
6
چنگیز اصلاحچی
ریاضیات
استادیار
7
آرمین مددکار سبحانی
فارماکولوژی
استادیار
8
احمد شفیعی
ریاضیات محض
دانشیار
9
فرزاد دیده ور
ریاضیات
استادیار
10 
زرین مینوچهر
بیوفیزیک
AWT IMAGEاستادیار
11
مهدی صادقی
بیوفیزیک
استادیار
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.147.78.fa
برگشت به اصل مطلب