انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- انجمن های علمی
انجمن های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انجمن بیوتکنولوژی ایران
http://www.biotechsociety.ir

انجمن ژنتیک ایران
http://genetics.ir

انجمن ایمنی زیستی ایران
http://biosafetysociety.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.115.49.fa
برگشت به اصل مطلب